Zarząd Property Investment S.A. z siedzibą w Kielcach informuje, iż w związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji i utratą z dniem 01 marca 2021 r. mocy prawnej przez papierowe dokumenty akcji, dnia 29 czerwca 2020 r. zawarta została Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000304374, NIP: 5252423576, które prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Property Investment
S.A..w formie elektronicznej.
Wyboru wyżej wymienionego podmiotu dokonało Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Property Investment S.A. dnia 11 września 2020 r. w drodze Uchwały.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *