Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów w siedzibie spółki

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd spółki Property Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 25-316 Kielce, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 50/005, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 09 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 665 – 030- 235 oraz adresem poczty elektronicznej: biuro@property-investment.pl

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd spółki Property Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 25-316 Kielce, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 50/005, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 15 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 665 – 030- 235 oraz adresem poczty elektronicznej: biuro@property-investment.pl

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd spółki Property Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji
w siedzibie Spółki, pod adresem: 25-316 Kielce, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 50/005, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00- 14:00, począwszy od dnia 28 grudnia 2020 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu
pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 665 – 030- 235 oraz adresem poczty elektronicznej: biuro@property-investment.pl


Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd spółki Property Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 25-316 Kielce, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 50/005, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 07 grudnia 2020 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 665 – 030- 235 oraz adresem poczty elektronicznej: biuro@property-investment.pl

Informacja dla akcjonariuszy Property Investment S.A.

Zarząd Property Investment S.A. z siedzibą w Kielcach informuje, iż w związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji i utratą z dniem 01 marca 2021 r. mocy prawnej przez papierowe dokumenty akcji, dnia 29 czerwca 2020 r. zawarta została Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000304374, NIP: 5252423576, które prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Property Investment
S.A..w formie elektronicznej.
Wyboru wyżej wymienionego podmiotu dokonało Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Property Investment S.A. dnia 11 września 2020 r. w drodze Uchwały.